Na jihovýchodě obce Boleradice se v rámci orné půdy nachází několik zaoraných cest, které nenavazují na svá pokračování v lesním porostu, a tudíž neumožňují propojení existujících cest s obcí Boleradice. Tato historicky chybná přerušení, zánik částí cest, způsobují řadu problémů, jak krajině samotné, tak i obyvatelům Boleradic. Návazně na aktivity našeho spolku z minulých let jsme požádali radu obce o schválení obnovy dvou cest a jejich vzájemné propojení a napojení na ostatní cesty. Situace se týká parcel: p.č. 308/47, p.č. 4030/3 a p.č. 4029, graficky znázorněných na následujícím obrázku.

Letecká fotografie s označením tří částí budoucí cesty K císařské studánce

Po obnově uvedených cest v celkové délce cca 1,5km dojde k propojení obce s Lipovou cestou (projekt 2022) mimo hlavní silnici a vznikne nová trasa ve směru na Morkůvky, případně Ovčí terasy a Němčičky, vhodná zejména pro pěší a cyklisty. Na této nové cestě pojmenované „K císařské studánce“ je plánováno vysadit stromy, umístit lavičky a informační tabule. Cesta bude po celé délce oseta travou.

Aktivity a časový plán:
Do 1.10.2023 – nové vytyčení zaoraných cest po letošní sklizni.
Do 1.11.2023 – nákup stromů, ochrany a potřebného materiálu pro výsadbu a plán brigád.
Do 1.12.2023 – realizace výsadby a montáž ochrany, zalévání.

Výsadba bude provedena formou stromořadí s roztečí 12 metrů po celé délce cest (pozemků p.č. 308/47 a p.č. 4029) s výjimkou ochranného pásma VN a VVN a míst, kde nám majitel sousedního pozemku neposkytl souhlas s výsadbou ve vzdálenosti menší než 3 m. Na cestě 308/47 budou vysázeny oškeruše v počtu min. 42 ks a na cestě 4029 lípy v počtu min. 33 ks. Obě cesty budou osety travou a v budoucnosti osazeny lavičkami a informačními tabulemi. Cesty včetně „spojovací“ p.č. 4030/3 budou sloužit pro chodce i cyklisty.

O cesty vysázené našim spolkem jsme se zavázali pečovat jako členové spolku Letorost – lidé kteří sázejí stromy z.s. Při obnově a výsadbě spolupracujeme s vedením Městyse Boleradice. S následnou péči máme již dvouleté zkušenosti. Organizujeme brigády pro mulčování, zalévání, sekání trávy. Spolupracujeme s profesionálním zahradníkem, který nám provádí jarní řez stromů. Každá cesta má přiděleného správce z řad členů spolku, který dohlíží na stav stromů a jejich ochranu a v případě potřeby zajištuje opravy a související práce.

Jak se plánovaný projekt podaří realizovat, je závislé především na financích potřebných pro nákup všech potřebných komponent a na množstvím dobrovolníků, kteří se výsadby a následné péče budou účastnit.

Financovat projekt plánujeme ze dvou zdrojů. Prvním je dotace u Nadace partnerství a druhým je veřejná sbírka. Náklady celého projektu činí 187 687 Kč. V rámci dotace požadujeme 148 tis. Kč a na zbytek vypíšeme veřejnou sbírku, kterou zveřejníme začátkem měsíce října.

Máte-li zájem se zúčastnit brigád, zapojit se do sbírky nebo stát se patronem některého z nově vysazených stromů, napište nám na vybor@letorost.cz, zařadíme vás do seznamu zájemců a budete pravidelně dostávat informace.

Doporučené články